Thông báo lịch xe buýt

Thông tin busing, bao gồm số xe buýt, vị trí trạm xe buýt, thời điểm đón và thời điểm trả lại, được gửi đến nhà của mỗi học sinh vào cuối tháng 8.

Xe buýt sẽ chạy trên các tuyến đường thiết lập ban đầu cho ít nhất là tuần đầu tiên đầy đủ của trường. Thay đổi trong một vài tuyến đường có thể được sau khi tuần thứ hai để phù hợp với gia đình mới trong quận và để sửa chữa bất kỳ vấn đề.

Phụ huynh sẽ luôn được thông báo qua email về bất kỳ thay đổi nào trong các tuyến xe buýt hoặc thời gian đón. Điều này thường có nghĩa là một sự chậm trễ của một vài ngày trước khi một thay đổi được yêu cầu có thể có hiệu lực.