Thông báo lịch trình xe buýt

Thông tin xe buýt, bao gồm số xe buýt, địa điểm dừng xe buýt, thời gian đón và thời gian trở về, được gửi đến nhà của mỗi học sinh vào cuối tháng Tám.

Xe buýt sẽ chạy trên các tuyến đường được thiết lập ban đầu trong ít nhất tuần đầu tiên đi học. Có thể thay đổi một vài tuyến đường sau tuần thứ hai để phù hợp với các gia đình mới trong Cơ Quan và để khắc phục bất kỳ vấn đề nào.

Phụ huynh sẽ luôn được thông báo qua email về bất kỳ thay đổi nào trong tuyến xe buýt hoặc thời gian đón của họ. Điều này thường có nghĩa là sự chậm trễ vài ngày trước khi thay đổi được yêu cầu có thể có hiệu lực.