Tạp chí Muse

Muse Magazine là một tạp chí văn học trực tuyến chấp nhận tất cả các loại hình nghệ thuật từ thơ ca nhạc đến các bức tranh. Nó được điều hành bởi một nhóm nhỏ các sinh viên và một cố vấn người lớn.

Trong năm học, Muse sẽ đưa ra một ấn bản mùa thu và một phiên bản mùa xuân. Các cuộc họp sẽ diễn ra ở trung tâm viết, lớp học của cố vấn, hoặc văn phòng Breezes khi đến thời gian cho việc bố trí. Thời gian cam kết nhỏ hơn Breezes hoặc yearbook, nhưng tương tự tăng cường xung quanh thời gian xuất bản.

Học sinh tham gia sẽ được giao nhiệm vụ nói trong nghệ thuật, âm nhạc, và các lớp học viết để giúp mua làm việc cho các tạp chí. Ngày đầu đó, học sinh sẽ đặt trong giờ trước và sau khi đi học và vào thời gian riêng của họ để hoàn thành các bố trí tạp chí một khi nộp đã đóng cửa. Các cuộc họp thường là mỗi tuần khác và liên quan đến các chủ đề bố trí động não, kế hoạch quảng cáo, kế hoạch để thúc đẩy đệ trình, và đọc trình/nghe.