Kiểm tra nền tình nguyện

Bấm vào để bắt đầu kiểm tra nền tình nguyện

Lưu ý: nếu bạn là nhân viên của khu học chánh Minnetonka hiện tại, bạn không cần phải hoàn tất mẫu đơn này. Kiểm tra nền của bạn đã có trên tệp.

 


Trình kiểm tra nền cho tình nguyện viên

Để đảm bảo an toàn cho học sinh của chúng tôi, chúng tôi yêu cầu kiểm tra hình sự sau đây:

  • Bất kỳ tình nguyện viên đi kèm với học sinh ngoài khuôn viên trường (tức là, chaperones cho các chuyến đi thực tế).
  • Bất kỳ tình nguyện viên nào chịu trách nhiệm làm việc với học sinh trong khuôn viên trường, nhưng không dưới sự giám sát của một giáo viên được cấp phép.

Tình nguyện viên kiểm tra nền không cần phải được thực hiện mỗi năm. Một khi bạn đã được phê duyệt thông qua quá trình kiểm tra tình nguyện viên của chúng tôi, bạn sẽ được dọn sạch để tình nguyện trong tương lai mà không cần phải trải qua quá trình một lần nữa.

Để hỏi xem bạn đã có một kiểm tra nền tình nguyện viên xóa trên hồ sơ, xin vui lòng liên hệ với văn phòng chính hoặc nhân sự tại 952-401-5014.

Hình thức kiểm tra nền hình sự trực tuyến đòi hỏi bạn phải cung cấp cho phép cho một loạt các kiểm tra nền hình sự:

  • Lịch sử phạm tội tình dục quốc gia: cung cấp kiểm tra đăng ký người phạm tội tình dục của tất cả 50 bang cộng với Quận Columbia.
  • SuperSearch hình sự: một tìm kiếm hình sự cho 47 tiểu bang cộng với Quận Columbia.
  • Số an ninh xã hội theo dõi: cung cấp tên, bí danh, 10 năm lịch sử địa chỉ, và tất cả các số an ninh xã hội liên quan đến cá nhân. Xác minh rằng số an ninh xã hội là hợp lệ, cho năm cấp và tiểu bang ban hành.

Việc kiểm tra nền sẽ được thực hiện tại chi phí và thông tin của địa hạt sẽ được giữ bí mật. Nhân sự thành viên sẽ xem xét kết quả của mỗi kiểm tra nền. Nếu có bất kỳ lo ngại nào về kết quả kiểm tra nền, nguồn nhân lực sẽ liên hệ trực tiếp với cá nhân đó trong vòng 24-48 giờ sau khi nhận được kết quả. Nếu bạn không liên lạc được trong vòng 48 giờ sau khi điền vào biểu mẫu kiểm tra nền, bạn rõ ràng để tình nguyện. Mẫu trực tuyến bao gồm một tùy chọn cho các tình nguyện viên để yêu cầu một bản sao của báo cáo của họ.

Cảm ơn sự hợp tác của bạn khi chúng tôi tiếp tục duy trì một môi trường giáo dục an toàn và an toàn cho học sinh của chúng tôi.

Click vào đây để hoàn thành kiểm tra nền tình nguyện viên

Lưu ý: nếu bạn là một nhân viên hiện tại của trường Minnetonka, bạn đã được dọn dẹp để làm việc tại học khu, do đó, không cần phải hoàn thành kiểm tra nền tình nguyện viên.