Những câu hỏi thường gặp

Chúng tôi có một hệ thống kế toán ăn trưa trên máy vi tính tại chỗ tại tất cả các trường. Hệ thống này có chức năng như một hệ thống ngân hàng địa phương cho sinh viên.

Một khi con bạn được đăng ký với trường công lập Minnetonka, một tài khoản ăn trưa được tự động tạo ra cho con của bạn. Bạn có thể tìm thấy số bàn phím của con bạn trên tài khoản truy cập gia đình skyward của bạn trong dịch vụ thực phẩm. Trong thời gian bữa ăn, học sinh sẽ đi qua dòng, nhập số của họ trên bàn phím và nhà nước tên của họ để thu ngân. Tài khoản của học sinh sẽ đi lên trên màn hình máy tính của thu ngân và chi phí của bữa ăn hoặc mua một la carte sẽ được khấu trừ từ tài khoản của học sinh.