Thanh toán trực tuyến

Các khoản thanh toán ăn trưa được thực hiện thông qua truy cập gia đình skyward sử dụng tên người dùng và mật khẩu SSO của tôi. Nếu bạn cần trợ giúp với tên người dùng hoặc mật khẩu SSO của tôi, vui lòng gửi email Family.helpdesk@minnetonkaschools.org.

Một khi bạn nhận được tên người dùng và mật khẩu của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn thanh toán trực tuyến ăn trưa. Thanh toán trực tuyến ăn trưa là thanh toán thời gian thực. Các khoản tiền có sẵn cho con bạn ngay khi nhận được email xác nhận. Nếu bạn cần trợ giúp với tên người dùng hoặc mật khẩu RevTrak, vui lòng liên hệ 952-401-5034 hoặc email Kristen.Turnblad@minnetonkaschools.org.