Thanh toán trực tuyến

Thanh toán bữa trưa được thực hiện thông qua Skyward Family Access bằng tên người dùng và mật khẩu My SSO của bạn. Nếu bạn cần trợ giúp về tên người dùng hoặc mật khẩu My SSO của mình, vui lòng gửi email cho Family.helpdesk@minnetonkaschools.org.

Khi bạn nhận được tên người dùng và mật khẩu của mình, hãy làm theo các hướng dẫn thanh toán bữa trưa trực tuyến này. Thanh toán bữa trưa trực tuyến là thanh toán theo thời gian thực. Tiền có sẵn cho con bạn ngay sau khi bạn nhận được email xác nhận. Nếu bạn cần trợ giúp về tên người dùng hoặc mật khẩu RevTrak của mình, vui lòng liên hệ 952-401-5034 hoặc gửi email cho kristen.turnblad@minnetonkaschools.org.

Thực phẩm lành mạnh