Tài khoản bữa trưa của sinh viên

Bộ phận Dịch vụ Dinh dưỡng quy trình giám sát tài khoản bữa trưa của sinh viên tuân thủ hướng dẫn của USDA về thu nợ cho tài khoản bữa trưa cũng như tránh nợ trong tài khoản bữa trưa. Tài khoản bữa trưa hoạt động tương tự như tài khoản ghi nợ ngân hàng. Tiền được gửi vào tài khoản và sau đó khi mua hàng được thực hiện bởi sinh viên, tiền được rút ra khỏi tài khoản. Tài khoản không được sử dụng làm tài khoản thẻ tín dụng, nơi mua hàng tích lũy để thanh toán vào một ngày sau đó.

Tiểu

Trung học cơ sở

Trường trung học