Tài khoản ăn trưa sinh viên

Các thủ tục của sở dịch vụ dinh dưỡng để theo dõi tài khoản Bữa trưa của học sinh tuân thủ hướng dẫn của USDA về việc thu nợ cho các tài khoản ăn trưa cũng như tránh nợ trong tài khoản ăn trưa. Tài khoản Bữa trưa hoạt động tương tự như tài khoản ghi nợ ngân hàng. Tiền được gửi vào tài khoản và sau đó là mua hàng được thực hiện bởi các sinh viên, tiền được rút ra khỏi tài khoản. Tài khoản không được sử dụng làm tài khoản thẻ tín dụng, nơi mua hàng tích lũy để thanh toán vào một ngày sau đó.

Tiểu

Trường trung học

Trường THPT