Làm thế nào để đăng ký

Đăng ký cho Năm học 2021-2022 hiện đang mở.

Học sinh ngoài quận

Đối với học sinh ở lớp 9-12 trên toàn tiểu bang Minnesota.

Đăng ký ngoài quận

Sinh viên trong quận

Đối với sinh viên hiện đang theo học tại Minnetonka High School lớp 9-12 và Freshmen đến.

Đăng ký học sinh MHS

Sinh viên trực tuyến Tonka làm việc tại nhà